Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

8907 4704 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viawasteland wasteland
unspokennnn
3099 9f2c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamahre mahre

January 18 2018

January 17 2018

unspokennnn
3008 22ea 500
unspokennnn
5608 2735 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
unspokennnn
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viamayamar mayamar
unspokennnn
unspokennnn
7170 cc9c

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


unspokennnn

January 12 2018

unspokennnn
sam się dziwię ile można znieść
— Kortez 'Od dawna już wiem'

January 10 2018

unspokennnn
9358 f005 500
Reposted frommangoe mangoe vianiedoskonalosc niedoskonalosc
unspokennnn
2720 7947
Reposted fromsarazation sarazation viablackcat blackcat
unspokennnn
Gaularfjellet, Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamayamar mayamar

December 29 2017

unspokennnn
unspokennnn
unspokennnn
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 23 2017

unspokennnn
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
unspokennnn
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
6546 4d2e
Reposted fromipo ipo viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl