Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

unspokennnn
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaretro-girl retro-girl
unspokennnn
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
unspokennnn
8979 7925 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
unspokennnn
9007 d6fa
Reposted fromretro-girl retro-girl
unspokennnn
3144 ba37 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaretro-girl retro-girl
unspokennnn
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
unspokennnn
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viamayamar mayamar
unspokennnn
9621 966b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead

October 19 2017

unspokennnn
5856 fcaf 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2864 5728

October 14 2017

unspokennnn
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead

October 13 2017

unspokennnn
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead

October 08 2017

unspokennnn
unspokennnn
unspokennnn

October 06 2017

6679 306d 500

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viaviolethill violethill
7421 c72f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaviolethill violethill
unspokennnn
5573 3789
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl