Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

unspokennnn
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viawakemeupx wakemeupx

November 01 2018

unspokennnn
Reposted frombluuu bluuu vianoelya noelya
unspokennnn

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaagainnewlife againnewlife
unspokennnn
7748 1411 500
Reposted fromipo ipo viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
7972 e12a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaPstryk Pstryk

October 29 2018

unspokennnn
Emerald Bay
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaretaliate retaliate
unspokennnn
2747 bb56 500
Reposted fromverronique verronique viamoomins moomins

October 26 2018

unspokennnn
3464 c2b1 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaVostok Vostok

October 24 2018

unspokennnn
9204 8f26 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 11 2018

unspokennnn
unspokennnn
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl
unspokennnn
9782 5582
Reposted fromretro-girl retro-girl
unspokennnn
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead

October 03 2018

unspokennnn
6001 f58d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 12 2018

unspokennnn
unspokennnn
1352 e199
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl